Technisch beheer

Zonder vast contract kunt u incidenteel gebruik maken van onze expertise

Technische ondersteuning bestaat uit verschillende diensten, waarvoor het bestuur één vaste aanspreekpersoon van Minerva zal hebben. Deze diensten kunnen door verschillende partijen uitgevoerd worden. Deze partijen worden geselecteerd op basis van de eisen en wensen van de VvE.

De diensten betreffen:

Opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) / Conditiemetingen;

Voorbereiding, begeleiding en controle van geplande (groot-)onderhoudsprojecten;

Advisering over bouwkundige en technische zaken.

MJOP / conditiemetingen

Voor een MJOP nemen wij de staat van het gebouw op en maken een beschrijving voor het uit te voeren grootonderhoud. Hierin geven wij de prioriteiten aan voor uitvoering. In overleg met de technische commissie en/of het Bestuur maken wij een budgettering ten behoeve van het uit te voeren plan. Het MJOP presenteren wij tijdens de algemene ledenvergadering (ALV). Desgewenst kunnen wij tweejaarlijks een periodieke opname van het gebouw maken om onderhoudsgebreken of bouwkundige / technische mankementen op te nemen door het uitvoeren van een zogenaamde conditiemeting. Hiermee blijft het MJOP actueel.

Voorbereiding, begeleiding en controle van geplande (groot-)onderhoudsprojecten

Een MJOP geeft inzicht in datgene wat onderhoud behoeft, echter, nog niet op welke wijze het onderhoud uitgevoerd gaat worden (bijvoorbeeld keuze van materialen en de wijze van uitvoering). Onze technische specialisten kunnen voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden een werkomschrijving maken en offertes aanvragen en u een prijsvergelijking aanbieden. In overleg met het Bestuur en en/of technische commissie maken wij een vergaderstuk ten behoeve van de ALV. Wij lichten dit voorstel desgewenst tijdens de ALV toe.

Wij verzorgen de opdrachtverlening, informatieverstrekking aan de bewoners, (operationele) begeleiding en controle van de uitvoering en dragen zorg voor de oplevering. Tevens dienen wij als vraagbaak voor de leden van de vereniging tijdens de uitvoering.

Hieronder een nadere uiteenzetting van de werkzaamheden

 • na inspectie opstellen van een advies (onderhoudsplan) m.b.t. de werkzaamheden die tot doel hebben het gebouw in stand te houden op het oorspronkelijke uitrustingsniveau (instandhoudingsonderhoud) in een bepaald uitvoeringsjaar van het MJOP;
 • het (laten) opstellen van een technische omschrijving van de werkzaamheden;
 • het adviseren over en het selecteren van leveranciers en aanvragen van offertes;
 • het begeleiden van eventuele schouwen met leveranciers;
 • het beoordelen van de offertes en opstellen van een gunningsadvies voor het bestuur;
 • het uitonderhandelen van de offertes;
 • het zo nodig mondeling toelichten van de offertes en het advies;
 • het namens de VvE verstrekken van opdracht voor het onderhoudsproject;
 • het informeren van de betrokken bewoners;
 • het voeren van directie over het uit te voeren werk;
 • het houden van toezicht op werkzaamheden door controles en steekproeven;
 • het beoordelen van meer- en minderwerk;
 • het controleren van de (termijn)facturen;
 • het namens de VvE begeleiden van de oplevering;
 • het begeleiden van de afhandeling van gebreken die binnen drie maanden na oplevering worden geconstateerd.

Advisering over bouwkundige en technische zaken

Als er bouwkundige vraagstukken of problemen zijn die niet in het MJOP zijn meegenomen, dan kunnen wij u ook van dienst zijn met bijvoorbeeld:

 • Begeleiding van werkzaamheden die niet vallen onder instandhoudingsonderhoud, als bedoeld in het MJOP, zoals aanpassingen en verbeteringen van het gebouw;
 • Advies over bouwkundige en/of technische problemen of wijzigingen;
 • Advies over energiebesparende maatregelen en duurzaamheid;
 • Adviseren van individuele eigenaren en het VvE Bestuur bij wijzigingen in een woning, voor zover dat zaken betreft die de VvE aangaan (bijvoorbeeld: verbouwingsaanvragen).

Binnen onze dienstverlening evalueren wij jaarlijks de afgesloten onderhoudscontracten (liften, hydrofoor, garagedeur, etc.) en overleggen de prestaties met het bestuur, waarbij wij ook de logboeken van de installaties nalopen.

Desgewenst verzorgen wij ook de bouwkundige ondersteuning bij juridische procedures. Ook maken wij op verzoek van het Bestuur of ALV vergaderstukken over specifieke onderwerpen zoals zonne-energie of veiligheid.